23 d’abr. 2015

Sensor d'infrarojos


Sensor òptic reflexiu TCRT5000 
Consta d'un LED emissor d'IR (de color blau) i un fototransistor (de color negre) separats per una paret.
Quan un objecte s'apropa al sensor, la llum infraroja emesa pel LED es reflexa i activa el transistor.
El seu abast és molt petit (de l'ordre de mm), la detecció d'objectes depén de la distància al sensor i de la capacitat de reflexió del material.

Com es connecta a Arduino 
Com a sensor digital el seu funcionament és com el d'un polsador. Però l'abast és molt petit. 
Connexió a un pin d'entrada digital 
(amb S4A només podem utilitzar els pins 2, 3).
Resistències a utilitzar: 220 Ω per al LED i 10 kΩ per al transistor.

Com a sensor analògic podem definir un llindar de distància a partir del qual es realitzi l'acció associada.Infrarrojos com a sensor digital
Exemple: encesa d'un LED en funció de l'estat del sensor (0-1):
const int PinLed = 13;
const int PinSensor = 2; // pin de connexió digital
int lectura;

void setup() 
{
  pinMode (PinLed,OUTPUT);
  pinMode (PinSensor,INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() 
{
  lectura = digitalRead (PinSensor);
  if (lectura==1) digitalWrite (PinLed,HIGH);
  else digitalWrite (PinLed,LOW);

  Serial.println (lectura);
  delay (100);
}

Infrarrojos com a sensor analògic
Exemple: encesa d'un LED quan la lectura del sensor sigui menor que la consgina establerta:
const int PinLed = 13;
const int PinSensor = A0; // pin de connexió analògic
int lectura;
int consigna = 500;
void setup() 
{
  pinMode (PinLed,OUTPUT); 
  pinMode (PinSensor,INPUT); // els pins analògics no s'han de configurar
}

void loop() 
{
  lectura = digitalRead (PinSensor);
  if (lectura < consigna) digitalWrite (PinLed,HIGH);
  else digitalWrite (PinLed,LOW);
}

Hem utilitzat el sensor d'infrarojos:


porta automàtica d'habitatge domòtic
vàter intel·ligent

Cap comentari:

Publica un comentari